Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. 

Jako Stowarzyszenie prowadzące sekcję pływacką zrzeszoną w Polskim Związku Pływackim jesteśmy zobowiązani do wymagania "BADAŃ SPORTOWYCH". Zawodnik bez badań nie może uczestniczyć w zajęciach sekcji, w tym obozach i reprezentować klubu na zawodach. Ponadto, Polski Związek Pływacki nakazuje w procesie rejestracji zawodnika w Systemie Ewidencji i Licencji przesłanie skanu aktualnych badań. 

 

Jak uzyskać zaświadczenie, kartę zdrowia sportowca?

Bezpłatnie: uzyskać skierowanie od lekarza POZ, następnie wykonać badania laboratoryjne tj.: morfologia, OB, badanie ogólne moczu, glukoza w surowicy i z plikiem badań udać się do np. Centrum Medycyny Sportowej OLIMP lub Aldemedu w Zielonej Górze, można sprawdzić, czy lekarz POZ ma uprawnienia do wystawiania takich zaświadczeń. 

Płatnie: bez skierowania, z plikiem badań do ww placówek, koszt np. w OLIMPie to 80 zł lub w tzw. Betoniku w Świebodzinie na Os. Łużyckim

 

Podstawy prawne konieczności poddania się badaniom sportowym

Stowarzyszenie "Totis Viribus" jest zrzeszone w Polskim Związku Pływackim, zatem uczestnicy sekcji pływackiej są zobligowani na podstawie przepisów prawa do posiadania tzw. badań sportowych. Warunkiem wstąpienia w poczet członków sekcji, uczestniczenia w treningach, zawodach, obozach jest podporządkowanie się poniższym przepisom:

USTAWA O SPORCIE z 25.06.2010 r. 

Art. 37.

1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w ust. 1, a także zakres i częstotliwość wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z 14.04.2011 r.

w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

oraz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z 27.02.2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

§ 1. Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydaje się po przeprowadzeniu:

1) wstępnych badań lekarskich dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o wydanie tego orzeczenia;

2) okresowych badań lekarskich dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiających dany sport oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem  życia;

3) kontrolnych badań lekarskich dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiających dany sport oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy podczas uprawiania danego sportu doznali urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności, porażki przez nokaut lub, gdy przebyta inna choroba uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach sportowych lub zawodach sportowych.

§ 2. 1. Badania, o których mowa w § 1, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do niepełnosprawnych badania te może przeprowadzić również lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej. 

2. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania, o których mowa w § 1, przeprowadza lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

3. Skierowanie na badania wstępne wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

4. Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu albo orzeczenie o niezdolności do uprawiania danego sportu wydaje lekarz, który przeprowadził badania, o których mowa w § 1. § 3. 1. W przypadku wydania przez lekarza, o którym mowa w § 2 ust. 4, orzeczenia o niezdolności do uprawiania danego sportu, ponowne badania, o których mowa w § 1, w celu wydania ostatecznego orzeczenia, przeprowadza, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, a w przypadku małoletniego — na wniosek jego przedstawiciela ustawowego, lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się orzeczenie lekarskie o niezdolności do uprawiania danego sportu oraz kopię dokumentacji medycznej dotyczącej przeprowadzonych badań.

[ZMIANA - dodano ust. 5 i 6 do § 2]

5. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie, o którym mowa w ust. 4, może również wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz posiadanej dokumentacji medycznej.

6. W przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że:

1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub

2) jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu – wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2, w celu przeprowadzenia badania, o którym mowa w § 1, oraz wydania orzeczenia

§ 4. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.